Tea Fredriksson, Avhandlings-PM.

Kommentator: Frida Beckman, Engelska institutionen, SU.

Avhandlingen undersöker hur självbiografiskt och dokumentärt text- och filmmaterial skildrar fängelset i termer av abjektion, kuslighet och monstrositet. Det teoretiska ramverket härrör från film- och litteraturvetenskapliga studier, specifikt studier av gotik och skräck. Studien hör hemma inom den gren av kulturell kriminologi som i Durkheimsk anda betraktar kulturella uttryck (i det här fallet självbiografier och dokumentärer) som del av samhällets pågående kommunikation med och om sig själv. Snarare än att handla om individuella upplevelser av det faktiska fängelset handlar studien således om fängelset som kulturellt laddad objekt; om de uppfattningar och känslor kring det som kommuniceras och konsumeras igenom masskulturella narrativ.

 

Arbetsseminarier är diskussioner kring ett textutkast skrivet av någon på institutionen. Texterna läses i förväg och kommenteras på seminariet. Om ni vill läsa texterna i förväg får ni kontakta seminarieansvarig som skickar texten om författaren tillåter det.