Juridiska personer fanns de facto redan under antiken, men doktrin och praxis utvecklades under medeltiden. Först från 1800-talets mitt började de juridiska personerna genom aktiebolagslagar i olika länder växa till en betydande samhällskraft och är nu dominerande aktörer i den globala ekonomin. Parallellt med denna utveckling har det förts en diskussion om de långsiktiga riskerna med att ge rättskapacitet åt fiktiva personer utan den moraliska fostran som fysiska personer genomgår. Seminariet kommer att glimtar från den moderna samhällsvetenskapliga forskningen i frågan.