Ämnesråden på universitetet är en del av studentkåren och dess studieutskott (UU). De bildas av, består av och är till för studenter. Enligt studentkårens stadgar har ämnesråden till uppgift att ”tillvarata de studerandes intressen i utbildningsfrågor inom sitt område” samt att ”verka för gott kamratskap bland de studerande”.

KRÄM ser som sin yttersta uppgift att verka som ett forum och samla upp idéer för att öka och stimulera studentinflytandet. Dessutom arrangerar KRÄM spännande aktiviteter under terminen.

KRÄMs länk till studenterna går via institutionens anslagstavla i C-huset, plan 4. Där anslås styrelseprotokoll, information om kommande möten, fester, studiebesök och annan information som är relevant för studenterna. Även hemsidan uppdateras kontinuerligt med ny information till studenterna, denna information hittar ni under fliken ”aktuellt”.

KRÄM är även representerade i institutionsstyrelsen (IS). I IS behandlas ärenden rörande institutionens verksamhet där KRÄM bevakar studenternas intressen.

KRÄM är öppet för alla studenter vid kriminologiska institutionen och det är viktigt att ha representanter från utbildningens alla nivåer. Tveka inte att komma på möten, KRÄM är studenter som jobbar för studenternas bästa, ämnesrådet är en stor resurs när det gäller att påverka utbildningens form. Ta tillfället i akt att förbättra er egen studiesituation och kontakta oss i KRÄM idag!

Följ KRÄM på Facebook!