Tidigare forskning visar att en avsevärd andel av den registrerade brottsligheten rör vuxenlivet. Det är emellertid oklart hur stor andel av vuxenbrottsligheten som rör återfallsbrottslighet bland dem som debuterar i brott under ungdomstiden respektive de som debuterar i vuxenlivet. Den teoretiska kontroversen rör om brottslighet i vuxenlivet framförallt fångar upp en tidigare bana av brottslighet vilkas förklaringar framförallt bör sökas tidigt i livet eller om förklaringarna framförallt har att göra med händelser som föregår den sena brottsdebuten mer nära i tiden.

De studier som visar att stora andelar debuterar i vuxenlivet är framförallt genomförda i USA och använder 18-årsdagen som gräns, bland annat med motiveringen att 18-åringar är vuxna i juridisk mening. En kritik mot denna gränsdragning är att den inte fångar upp vuxenlivet i en social mening, i synnerhet inte bland födelsekohorter födda under andra hälften av 1900-talet och framåt då en förskjutning från tidigare kohorter har skett i typiska vuxenmarkörer såsom etablering på arbetsmarknaden och familjebildning.

Med utgångspunkt från den teoretiska kontroversen kring vuxendebut samt den kritik som lyfts mot tidigare forskning kring sena brottsdebuter undersöker denna studie hur stor andel av brottsbelastade män och kvinnor som debuterar vid 25 års ålder och senare samt hur stor andel av brottsligheten i vuxenlivet som dessa sena brottsdebutanter svarar för. Studien är longitudinell och använder populationsdata på fem födelsekohorter födda mellan 1960 och 1964 som var boende i Sverige vid 15 års ålder och som följdes upp med lagföringsdata till de var mellan 50 och 55 år gamla.

Resultaten visar att drygt en femtedel av brottsbelastade män och nästan 40 procent av brottsbelastade kvinnor debuterade i lagförd brottslighet vid 25 års ålder eller senare. De män som debuterade sent i dessa kohorter stod för inte fullt en femtedel av all lagförd vuxenbrottslighet bland männen och de kvinnor som debuterade sent stod för nästan hälften av all lagförd vuxenbrottslighet bland kvinnorna.

Studien visade även att återfallsrisken samt vålds- och narkotika/alkohol-relaterad brottsbelastning ökade med stigande debutålder från 25 år och uppåt bland kvinnorna men inte bland männen. Författaren argumenterar för att teorier som avser att förklara brottslighet över livet bör tydliggöra förklaringarna som ligger till grund för sena brottsdebuter. Det är vidare oklart hur några av de mest inflytelserika teorierna inom kriminologisk livsförloppsforskning förmår förklara de uppenbara skillnaderna som finns mellan män och kvinnor avseende dessa mönster.

Artikeln publicerades i Journal of Criminal Justice.