I en nyligen publicerad artikel av Robin Gålnander är kvinnors upphörande med brott i fokus. Såhär skriver Robin om artikeln:

Artikeln är del av min doktorandstudie, som följer tio kvinnors försök att upphöra med brott och närma sig det konventionella samhället. Genom upprepade djupintervjuer träffade jag kvinnorna ungefär var sjätte månad under två års tid, för att på så sätt ta del av deras liv, upplevelser och erfarenheter av den processuella vägen ut ur ett liv av kriminalitet, narkotika och olika former av straff.

Den här artikeln fokuserar på kvinnornas upplevelser av våldsutsatthet, och hur sådana erfarenheter påverkar möjligheten att upphöra med brott. Vardagen för kvinnor i kriminaliserade livsstilar är våldsam på ett sätt och till en nivå som är svår att förstå för människor som inte är bekanta med den kriminaliserade drogvärlden. Samtliga tio kvinnor har tidigare levt liv präglade av våld, särskilt från män de varit i relationer med. Även fast alla kvinnorna hade lämnat dessa relationer när jag träffade dem var det mycket tydligt i våra intervjuer hur dessa erfarenheter fortfarande idag hade allvarliga konsekvenser för deras liv och möjligheter.

I sin helhet visar studien på den enorma komplexitet som det innebär att försöka lämna ett liv av utanförskap, narkotikaanvändning, kriminalitet och bestraffning. Sådana livsstilsförändringar är svåra för vem som helst som försöker sig på det, och denna studie visar hur alla de klassiska barriärerna som identifierats i tidigare forskning (exempelvis svårigheter att skaffa arbete, bostad och nya sociala kontakter) försvåras ytterligare genom att tidigare erfarenheter av allvarlig och upprepad våldsutsatthet ekar tillbaka i nutiden och försämrar kriminaliserade kvinnors möjligheter att handla och verka för att nå sina mål och inkluderas i det konventionella samhället.

Artikeln är publicerad i Journal of Developmental and Life-Course Criminology.