Omslag till boken Den flygande maran: Den normativa femininitetens exkluderingsmekanismer

Den flygande maran bygger på en etnografisk studie där vi på nära håll får följa åtta narkotikabrukande kvinnor i Stockholms regionen och hur deras liv, levnadsförhållanden och handlingsutrymmen utvecklas över tid. Den ursprungliga studien gjordes i slutet av 1990-talet och publicerades 2003 - med samma titel som nu - och var Ingrid Landers avhandling i kriminologi. Tretton år efter det att den första studien avslutats, återvände hon till samma kvinnor. Resultatet av denna uppföljningstudie redovisas i ett nytt avslutande kapitel av denna reviderade nyutgåva av hennes avhandling. 

Vi får ta del av hur de åtta kvinnorna förhåller sig till samhällets dominerande föreställningar om dem som missbruaknde kvinnor. Deras liv har färgats av den sociala positionen som missbrukare, vilken är både stigmatiserande och i alla avseenden socialt exkluderande. Deras berättelser om sina liv relateras till dels andras och egna normer för hur en kvinna ska och bör vara, dels föreställningar om normalitet och avvikelse. I kvinnornas berättelser om sina liv och sin vardag och de liv de levt framträder också deras bilder av sig själva.