I den tredje delen av Criminological highlights på svenska presenteras artiklar som tar upp forskning om allmänhetens syn på straff. Det svenska urvalet är här tydligt begränsat då dels artiklar om förtroendet för polisen redovisas separat under rubriken ”Polisen”, dels flera av artiklarna rör förhållanden som är relativt specifika för det angloamerikanska rättssystemet.

Det genomgående resultatet av forskningen om det allmänna rättsmedvetandet är att svaren i stor utsträckning beror på hur frågorna ställs. Generellt visar det sig att allmänheten blir mindre straffbenägen med mer information om brottet, de inblandade parterna och straffets effekter. Härav följer inte att informationskampanjer märkbart skulle påverka allmänhetens syn på straff. Andra förhållanden spelar roll som hur brott och straff beskrivs i den offentliga debatten, vem som för fram olika påståenden, om straff som innebär alternativ till frihetsstraff framstår som trovärdiga och förhållanden som har med den svarandes egenskaper och erfarenheter att göra.

Läs hela tredje delen här:
Criminological highlights på svenska - allmänhetens syn på straff (535 Kb)