Forskarutbildningen innefattar fyra års heltidsstudier 240 högskolepoäng, varav 75 högskolepoäng består av kurser och 165 högskolepoäng består av ett självständigt vetenskapligt arbete/avhandling.

Möjlighet att söka till utbildning på forskarnivå i kriminologi sker genom utlysning vid ett tillfälle per år. Platser tillsätts i den omfattning tillgängliga resurser medger.

Lediga doktorandpositioner utlyses/annonseras tre veckor före sista ansökningsdag på universitetets hemsida.

Studieplanen för forskarutbildningen i kriminologi hittar du här:

Studieplan Forskarutbildning 2017 (268 Kb)

Kursutbud

Forskarutbildningens kursutbud sätts samman tillsammans med handledare. Kurser från Kriminologiska institutionens avancerade nivå likväl som kurser från andra institutioner kan ingå.

Behörighet

För att kunna söka till forskarutbildningen krävs minst ett års studier (60 hp) på avancerad nivå.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfodringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller,
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för tillträde till utbildningen på forskarnivå i kriminologi har den som:

  1. fullgjort fordringarna om minst 60 högskolepoäng i kriminologi på avancerad nivå eller för utbildningen på forskarnivå i kriminologi relevant ämne, varav minst 15 av högskolepoängen skall utgöras av examensarbete eller motsvarande självständigt arbete, eller
  2. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
  3. har tillräckliga kunskaper i svenska och/eller engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen i kriminologi på forskarnivå.

Eventuell motsvarandebedömning av behörigheten görs av studierektor och forskarkollegiet, och beslut fattas av prefekt/institutionsstyrelse.

 

Riktlinjer

Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå finner du här.