Trots den ökade uppmärksamhet som brukarmedverkan har fått i politiska processer och vid utformningen av offentliga tjänster på senare år, så har vi väldigt lite kunskap om syftet med och formerna för denna medverkan. Det planerade projektet syftar till en bred historisk analys av de krav på politisk legitimitet och representation som har framförts av narkotikaanvändare, politiska aktörer, brukar- och klientorganisationer.

Undersökningen täcker perioden 1960–2018 och fokuserar på aktörer inblandade i arbetet med inkluderingen av narkotikaanvändare i den politiska processen samt hur ”demokratisk medverkan” har konceptualiserats under perioden. De argument och positioneringar som identifieras ska relateras till de problem och frågor som vid varje given tidpunkt varit dominerande. De övergripande frågorna är: Hur har frågan om brukarmedverkan formulerats över tid? Vilken uppfattning om demokrati ligger till grund för formuleringen av brukarmedverkan? Har demokratibegreppet förändrats under den studerade perioden? Vilka aktörer har varit involverade i denna fråga och vilka strategier har de använt sig av för att stärka sin position? I relation till vilka frågor har narkotikaanvändares politiska medverkan erkänts som legitim? På vilka arenor (politiska, organisatoriska, mediala) har denna fråga diskuterats? Analysen utgår från klient- och brukarorganisationers publikationer och arkivmaterial, offentliga publikationer samt narkotikapolitiska artiklar i dagspressen. Med fokus på frågan om demokratisk representation undersöker projektet den roll som medborgaraktivism har för fördjupandet av det generella demokratiska engagemanget samt dess roll för reformeringen av specifika offentliga tjänster.

Projektperiod: 2018-2020.