Information till dig som eventuellt ingår i studien.

Forskning inom så väl socialt arbete som kriminologi visar att samhällets ingripanden mot flickor respektive pojkar historiskt har sett olika ut. Pojkar har kontrollerats för utåtagerande beteende riktat mot andra och egen kriminalitet, medan kontrollen av flickor främst handlat om att begränsa och disciplinera deras sexuella beteende. Flera studier visar hur föreställningar om genus i hög grad fortfarande genomsyrar förståelsen av ungdomars (problem)beteenden och därmed samhällets kontroll av dem.

Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) möjliggör för samhället ett omhändertagande av de barn och unga som anses ha ett vårdbehov men där samtycke från vårdnadshavare och/eller barn (över 15 år) saknas. När det gäller tonåringar, vilka föreliggande studie avser, görs sådana tvångsomhändertaganden främst på grund av beteendeproblem såsom kriminalitet och missbruk (LVU § 3) och tvångsvården utförs oftast i någon form av dygnsvård såsom familjehem eller (låst eller öppen) institution.

Syftet med studien är att undersöka tvångsomhändertaganden av unga och vilken betydelse dimensioner som genus, klass och etnicitet har för dessa beslut samt hur detta har utvecklats och förändrats över tid. Detta görs genom en kvantitativ och en kvalitativ analys av förvaltningsrättsdomar samt av kammarrättsdomar eller domar i Högsta förvaltningsdomstolen i de fall domen överklagats. De frågeställningar som ska besvaras är:

  • Av vilka skäl omhändertas flickor respektive pojkar genom LVU § 3?
  • Är, och i så fall hur, dimensionerna genus, klass och etnicitet betydelsefulla för dessa beslut och de resonemang som förs?
  • Vilka likheter och skillnader kan urskiljas jämfört med omhändertaganden för 20 år sedan?
  • Vilka av ungdomarna som omhändertas blir också föremål för den mest ingripande åtgärden, placering vid särskilt ungdomshem, och hur förhåller sig detta till dimensionerna genus, klass och etnicitet?

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet med 3 miljoner och pågår mellan år 2018-2021.

Kontakt: tove.pettersson@criminology.su.se, maria.vogel@socarb.su.se