Den sista polisen: Om globaliseringen av lokalt polisarbete

Opponent: Ian Loader, University of Oxford

Globala hot, som gränsöverskridande brottslighet och terrorism, ökar! Det är åtminstone ett populärt påstående bland politiker, beslutsfattare och polisen som i dess följd förespråkat att polisarbetet ska hålla jämna steg med kriminalitetens utveckling. Detta har gett upphov till internationella polissamarbeten, vilket framgår av institutioner som Interpol, Europol, Frontex, UNPOL, Schengen och många bilaterala partnerskap. Inom kriminologi finns en rik dokumentation och diskussion kring denna "globalisering av polisarbetet".

Forskningen har emellertid i huvudsak varit intresserad av de nya institutionerna, och mindre uppmärksamhet har förlagts på att förstå hur det lokala polisarbetet påverkats av att det alltmer blivit en del av en global världsordning. Mot denna bakgrund av brist på kunskap, diskuteras i denna avhandling vad Bowling har kallat "globaliseringen av lokalt polisarbete". Detta görs genom 900 timmars deltagande observation av två danska polisenheter inriktade på gränsöverskridande brottslighet.

Mer specifikt undersöks vardagliga praktiker och uppfattningar bland brottsutredare. I avhandlingen visas hur globaliseringen av det lokala polisarbetet har lett till betydande problem för danska poliser. Det var oro kring dessa problem som ledde poliserna till att sarkastiskt, men med visst allvar uttala att de kanske är de sista riktiga poliserna.

 

In English: 

The last policeman: On the globalisation of local policing

Abstract: Global threats such as cross-border crimes and terrorism are on the rise! At least, this is a popular notion amongst politicians, policy makers and the police who accordingly are advocating a need for policing to become as pervasive as these criminal developments. This has given birth to a rise of international police collaborations, noticeable through institutions such as Interpol, Europol, Frontex, UNPOL, Schengen and many bilateral partnerships. In criminology, this ‘globalisation of policing’ has been richly documented and discussed.

Yet, studies have mostly taken an interest in these new institutions, paying less attention to how local police work has been affected by increasingly having become part of a more global world order. Bearing this dearth of knowledge in mind, this thesis discusses what Bowling has also termed ‘the globalisation of local policing’. It does so through 900 hours of participant observation of two Danish police task forces engaged in policing cross-border crimes.

More specifically, it examines the everyday practices and perceptions of the task forces’ detectives. In doing this, the thesis demonstrates how the globalisation of local policing has led to a considerable amount of concern amid Danish detectives. It was this concern that led the detectives to sarcastically yet with some seriousness proclaim that they might be the last real policemen.