Den ytterst ansvariga för arbetsmiljön vid institutionen är prefekten, Felipe Estrada. Ansvaret för det kontinuerliga arbetet med arbetsmiljö, jämställdhet och jämlikhetsfrågor har delegerats till stf prefekt, Anders Nilsson. I arbetet ingår bland annat att arbeta fram en plan för arbetsmiljö, jämställdhet och jämlikhet. Stf prefekt arbetar med dessa frågor i nära samarbete med skydds-/arbetsmiljöombuden, den administrativa chefen samt arbetsmiljö-, jämställdhets- och jämlikhetsgruppen.

Skydds-/arbetsmiljöombud

Institutionens skyddsombud är Kalle Tryggvesson. Biträdande skyddsombud, och doktorandrepresentant är Elin Jönsson. Skyddsombudet är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor gentemot arbetsgivaren. Ombudet har till uppgift att värna en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljö-, jämställdhets- och jämlikhetsgruppen

Arbetsgruppen, som leds av stf prefekt, ska bevaka och utveckla arbetsmiljö-, jämställdhets- och jämlikhetsarbetet vid institutionen och vid behov påpeka brister och föreslå lösningar. I det löpande arbetet ingår en kontinuerlig översyn av arbetsmiljö-, jämställdhets- och jämlikhetsplanen. Gruppen utarbetar underlaget till denna plan. AJJ-gruppen träffas några gånger per år. Vid enstaka tillfällen, när det rör frågor som är kopplade till studenterna, medverkar också en studentrepresentant samt studierektor för grundutbildningen.

I arbetsmiljö-, jämställdhets- och jämlikhetsgruppen (AJJ) ingår följande personer:
Anders Nilsson (Stf prefekt)
Pia Vångö (Administrativ chef)
Kalle Tryggvesson (Skydds-/arbetsmiljöombud)
Clara Fahlstadius (Doktorandernas jämställdhets- och jämlikhetsansvarige)
Elin Jönsson (Biträdande skydds-/arbetsmiljöombud, doktorandrepresentant)

Miljöansvar

Institutionens miljöansvarige är Pia Vångö. Hon bevakar verksamheten ur de aspekter som är relevanta för miljön: pappersåtgång, energianvändning, val av produkter m.m.