Den ytterst ansvariga för arbetsmiljön vid institutionen är prefekten, Felipe Estrada. Ansvaret för det kontinuerliga arbetet med arbetsmiljö, jämställdhet och jämlikhetsfrågor har delegerats till stf prefekt, Anders Nilsson. I arbetet ingår bland annat att arbeta fram en plan för arbetsmiljö och lika villkor. Stf prefekt arbetar med dessa frågor i nära samarbete med skydds-/arbetsmiljöombuden, den administrativa chefen samt institutionens arbetsgrupp för frågor rörande arbetsmiljö och lika villkor.

Skydds-/arbetsmiljöombud

Institutionens skyddsombud är Kalle Tryggvesson. Biträdande skyddsombud, och doktorandrepresentant är Albin Stenström. Skyddsombudet är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor gentemot arbetsgivaren. Ombudet har till uppgift att värna en god arbetsmiljö.

Arbetsmiljö-, jämställdhets- och jämlikhetsgruppen

Arbetsgruppen för frågor rörande arbetsmiljö och lika villkor, som leds av stf prefekt, ska bevaka och utveckla arbetsmiljö-, jämställdhets- och jämlikhetsarbetet vid institutionen och vid behov påpeka brister och föreslå lösningar. I det löpande arbetet ingår en kontinuerlig översyn av institutionens plan för arbetsmiljö och lika villkor. Gruppen utarbetar underlaget till denna plan. Gruppen träffas några gånger per termin.

I arbetsgruppen för frågor rörande arbetsmiljö och lika villkor ingår följande personer:
Anders Nilsson (Stf prefekt)
Pia Vångö (Administrativ chef)
Kalle Tryggvesson (Skydds-/arbetsmiljöombud)
Clara Fahlstadius (biträdande studierektor, studievägledare)
Albin Stenström (Biträdande skydds-/arbetsmiljöombud, doktorandrepresentant)

I gruppen ingår även en studentrepresentant.
 
Här hittar du information om universitetets arbetsmiljö- och lika villkorsarbete.

Miljöansvar

Institutionens miljöansvarige är Pia Vångö. Hon bevakar verksamheten ur de aspekter som är relevanta för miljön: pappersåtgång, energianvändning, val av produkter m.m.