Ansvaret för att leda arbetsmiljöarbetet har delegerats av prefekten till ställföreträdande prefekten. Stf prefekt arbetar med arbetsmiljön i nära samarbete med skyddsombuden, den administrativa chefen och jämställdhets- och jämlikhetsgruppen.

Utgångspunkten för arbetet är den årliga arbetsmiljöplanen. Planen bygger på kartläggningar av arbetsmiljön, nya mål för kommande år, samt uppföljning av förra årets mål. Arbetsmiljögruppen träffas tillsammans med jämställdhetsgruppen några gånger per år. Vid enstaka tillfällen, när det rör frågor som är kopplade till studenterna, medverkar också en studentrepresentant samt studierektor för grundutbildningen.
 

Skyddsombudet är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor, såväl fysiska som psykosociala. Ombudet har till uppgift att värna om en god arbetsmiljö. På motsvarande sätt är studerandeskyddsombuden studenternas företrädare i arbetsmiljöfrågor.
 

Enligt arbetsmiljölagen (AML) ska skyddsombudet vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Skyddsombudet ska också delta vid upprättade av handlingsplaner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet har rätt att under sin arbetstid arbeta med arbetsmiljöfrågor.

 

Arbetsmiljögruppen består av följande personer:

Stf prefekt: Anita Heber

Skyddsombud: Anders Nilsson

Biträdande skyddsombud, och doktorandrepresentant: Julia Sandahl

Administrativ chef: Sofia Tolstoy