Olof Bäckman, Johan Edman och Magnus Hörnqvist har blivit professor i kriminologi i 2019 – ett historiskt tillfälle för institutionen. I föreläsningen kommer professorerna att presentera sina olika forskningsområden och engagemang i kriminologiskt relevanta samhällsfrågor. 

Olof Bäckman
Olof Bäckman

Fakta i målet: Brottslighetens fördelning och konsekvenser av straff – Olof Bäckman

Olof Bäckman studerar ojämlikhet och social exkludering i ett livsförloppsperspektiv samt hur sådana processer påverkas av välfärdsstatens organisering och andra faktorer på samhällsnivå. Han är framför allt intresserad av att undersöka orsaker till och konsekvenser av brottslighet och straffrättsliga påföljder. Bäckman har genomfört och är involverad i flera forskningsprojekt som bygger på kvantitativa metoder och registerstudier. Hans forskningsresultat har publicerats i vetenskapliga tidskrifter som British Journal of Criminology, European Sociological Review och Journal of Research in Crime and Delinquency.   

 

Johan Edman

Drogproblemet – en modern historia – Johan Edman

Johan Edman fokuserar i sin forskning på statlig hantering av utanförskap och missbruk med en bred omfattning av teoretiska och tematiska utgångspunkter. Utifrån ett historiskt perspektiv undersöker Edman bland annat frågor kring problembeskrivningar inom den svenska tvångsvården av alkoholmissbrukare, narkotikamissbruk som byråkratiskt och kriminalpolitiskt problem samt medicinska förklaringsmodellens användning på ett antal fenomen beskrivna som missbruk eller avvikande beteenden. Han har slutfört flera forskningsprojekt och publicerat böcker och i tidskrifter som International Journal of Drug Policy, Addiction Research & Theory och Journal of Social History.

 

Magnus Hörnqvist

Lusten att straffa – en fråga om erkännande? – Magnus Hörnqvist

Magnus Hörnqvist är intresserad av frågor kring makt, klass och straffets sociologi. Hörnqvist har studerat maktens produktivitet på statliga arenor, som kampen mot terrorism, brottsförebyggande verksamhet eller riskbedömningar i fängelset. Han sammanställer sitt intellektuella engagemang i makt med dess kritiska förståelse utifrån ett klassperspektiv. För närvarande ägnar han sig åt lusten att straffa mot bakgrund av grymhetens njutning och åskådarnas tillfredsställelse, från antiken till idag. Hörnqvist är författare till böcker som Klass och En annan Foucault: Maktens problematik, och har publicerat artiklar i tidskrifter som European Journal of Criminology, Theoretical Criminology och Regulation & Governance.