Ämne/ämnesbeskrivning
Kriminologi är ett samhällsvetenskapligt ämne om studiet av brott och reaktioner på brott. Utgångspunkten för ämnet är att något har definierats som brottsligt. Detta ställer forskningsfrågor om varför vissa handlingar kriminaliseras och andra inte. Hur ser den politiska processen bakom lagstiftningen ut? Ändras strafflagstigningen antingen i samförstånd eller efter konflikt? För den enskildas brottsliga karriär spelar också reaktionen från omgivningen en viktig roll. I ett samhällsvetenskapligt perspektiv är brottslighet något som skiljer sig åt mellan grupper och länder och varierar historiskt. Hur ska detta förklaras? Vid kriminologiska institutionen forskas om ämnen som kriminalpolitik, brottsofferfrågor, brottslighetens utveckling över tid och orsaker till brott på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

Arbetsuppgifter
Arbetet innebär att bedriva undervisning och forskning inom det kriminologiska fältet. Den undervisning som anställningen i huvudsak omfattar är nedan moment.

  • Kursansvar (delat)  inkl undervisning och examination på Kvantitativa metoder med kriminologisk inriktning på avancerad nivå, 15 hp.
  • Kursansvar inkl undervisning och examination på Metod II, Nivå II (inriktning kvantitativa metoder), 7,5 hp.
  • Handledning av uppsatser på kandidatterminen.

Andra arbetsuppgifter inom undervisning kan bli aktuella.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i kriminologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten. Pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Du måste vara noggrann, ansvarsfull, strukturerad och självständig i ditt arbetssätt. Samarbetsförmåga och förmåga att arbeta under tidspress i vissa perioder är ett krav.

Bedömningsgrunder
Särskild vikt fästs vid pedagogisk skicklighet, visad genom undervisning inom den aktuella anställningens ämnesområde och inriktning samt vetenskaplig kompetens inom området, framför allt inom det område undervisningen avser, dvs kvantitativa metoder.

Stor vikt fästs vid:

  • förmåga att samarbeta med kollegor
  • administrativ skicklighet visad genom ledning av undervisning.

Vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Universitetet kommer i rekryteringen främst att beakta de som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Anställningsvillkor
Anställningen omfattar 50-75 % av heltid och är tidsbegränsad mellan tiden 1 augusti 2018 och 31 januari 2019. Anställningens omfattning kan diskuteras vid eventuell anställning.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Närmare information om anställningen lämnas via mail av prefekt Tove Pettersson, tove.pettersson@criminology.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, och Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat.