Uppsatsen ”Är den statliga ungdomsvården mer lämpad för pojkar än för flickor? - En undersökning av ungdomsvårdens förmåga att påverka och reducera pojkars och flickors kriminogena riskfaktorer” av Jonna Rennerskog undersöker skillnader och likheter mellan institutionsplacerade pojkars och flickors riskfaktorer. Här undersöks om ungdomsvården är mer effektiv på att behandla pojkars problematik än flickors, och om det i så fall beror på att vården är bättre på att minska de riskfaktorer som har bedömts vara av särskild betydelse för pojkar.

I ”On the Right Side of Wrong? - Viewing ’The Other’ through a Lens of Normalcy, Respectability and Functionality” av Lily Dickson Wahlman används narrativ analys för att undersöka normativitet och utanförskap hos socialt marginaliserade individer.

Elin Jönsson skriver i ”Risky business – An analysis of corporate responses to regulatory failure” om Telias reaktioner på anklagelser om etiskt och illegalt företagsbeteende. Reaktionerna analyseras utifrån ett riskhanteringsperspektiv där tonvikten faller på dualiteten i att som företag vilja hantera olika typer av risk samtidigt. Telia, och företagets reaktioner, ses även i ljuset av det moderna styrningslandskapet och dess föränderlighet

Du kan läsa alla uppsatserna här.