I denna artikel undersöks Socialdemokraternas, Moderaternas och Sverigedemokraternas valkampanjer inför riksdagsvalen åren 2006, 2010 och 2014. Den symboliska potential som begreppet trygghet besitter analyseras här som knuten till den historiska koppling som begreppet har till välfärdsstaten och till den välfärdsstatliga målsättningen att skapa jämlikhet genom universella reformer. Genom att behandla begreppet trygghet som en kondenserande symbol visas i denna artikel hur tryggheten ger legitimitet åt kriminalpolitiska lösningar genom att framställa dem som välmenande och universella. Artikeln utforskar vidare hur känslor av ”nationell stolthet” tillgängliggörs för allmänheten genom partiernas användande av begreppet trygghet.

 

Läs artikeln i Sociologisk forskning som publicerat ett specialnummer om det politiska landskapet inför det svenska riksdagsvalet 2018.

http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1230167/FULLTEXT01.pdf