Forte har tilldelat Olof Bäckman, professor vid kriminologiska institutionen, 4,9 miljoner kronor för projektet "Straffets konsekvenser i Sverige", vilket löper under 2021-2023. I projektgruppen ingår också Anders NilssonFredrik Sivertsson samt Enes Al Weswasi.

Projektsammanfattning

Den svenska kriminalpolitiken har på senare år blivit allt mer inriktad på straffskärpningar, vilket resulterat i en ökande beläggning på kriminalvårdsanstalter och häkten. Denna utveckling reser frågor kring fördelar och nackdelar med straff. Forskningen kring straffets och i synnerhet fängelsestraffets konsekvenser är stor, men domineras i mycket stor utsträckning av amerikansk forskning, vilken kan vara svår att generalisera till svenska förhållanden.

Detta projekt syftar till att täppa till några av de centrala kunskapsluckor som har identifieras i forskningslitteraturen. Det handlar dels om avsaknaden av en systematisk genomgång av resultat i europeisk och skandinavisk forskning om konsekvenser av straff och hur dessa studier skiljer sig från den nordamerikanska forskningen, dels handlar det om okunskapen om vilka effekter rehabiliteringsinsatser i fängelser och SiS-hem har samt en brist på svenska studier när det gäller långsiktiga effekter av icke-frihetsberövande åtgärder som alternativ till inlåsning och längre fängelsestraff för fängelsedömda. Vad tidig exponering för rättssystemet får för effekter för unga är också något vi vet väldigt lite om i Sverige.

Vi planerar fem delstudier varav en är en systematisk forskningsöversikt. I övriga fyra delstudier utnyttjar vi högkvalitativa svenska registerdata och använder genomgående kvasi-experimentella analysupplägg för att isolera effekten av straff från effekten av tidigare förhållanden som kan påverka både risken för straff och sannolikheten för olika utfall efter påföljden. De utfall vi studerar är skolresultat, arbetsmarknadsanknytning, hälsa och återfall i brottslighet.

Vår förhoppning är att projektet ska kunna bidra till en mer informerad kriminalpolitisk debatt.