I Fattigdom, segregation och brott förklarar Felipe Estrada och Anders Nilsson hur fattigdom och ojämlikhet hänger samman med egen brottslighet samt utsatthet och rädsla för brott.

Jerzy Sarnecki ger i rapporten ”Brottslighet och motåtgärder i socioekonomiskt svaga områden” en kriminologisk analys av socioekonomiskt svaga områden, samt ger förslag på åtgärder för att minska otrygghet och brottslighet i dessa områden. Du hittar hela rapporten på Fores hemsida.

Julia Sandahl har undersökt kopplingen mellan skolelevers upplevelser av skolkontextuella aspekter och självrapporterad brottslighet. Hon finner att flera aspekter av det sociala klimatet i skolan tycks ha direkta effekter på elevers självrapporterade brottslighet, samt att upplevelsen av att skolan känns meningsfull tycks kunna moderera effekten av ogynnsamma hemförhållanden för pojkar. Artikeln publicerades i Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention.