Knut Sveri föddes i Oslo 1925. Han fick tidigt kontakt med frågor om brott och straff genom sin pappa som var polis och genom att ha en kort tid ha suttit i fängelse efter att i andra världskrigets slutskede deltagit i motståndskampen mot ockupationsmakten. 

Knut avlade sin juristexamen 1949 vid Universitet i Oslo. Han knöts till den kreativa miljön på Institutt for samfunnsforsking. Knut disputerade vid dåvarande Stockholms Högskola, och han blev professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet och innehade professuren 1965–1991. Från 70-talets början startade Knut, med hjälp av sin hustru Britt, Sveriges första grundutbildning i kriminologi som sedan följdes av en forskarutbildning. 

Knuts forskning rörde bland annat lagars tillkomst, unga lagöverträdare, våldsbrottslighet och brott och straff historiskt. Han ingick i flera kommittéer eller deltog som expert i utredningar om bland annat ungdomsbrottslighet, behandlingsforskning och sexualbrott. Han var också medlem i styrelsen för Brottsförebyggande rådet, liksom i Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi och Europarådets Criminological Scientific Council.  

Knuts professur, den första i Sverige i kriminologi, var ett resultat av Föreningen Kriminologiska Institutet. Denna förening, som bildades året efter andra världskrigets slut, drevs av ett antal män – och några kvinnor – som besjälades av optimism, humanism och tron på vetenskap. Detta var också en anda som präglade Knut som professor. Det var samtidigt en position som inte var helt enkel att upprätthålla åren efter 1968. Från polishåll, hävdade Knut, betraktades han som en sorts hippie. Av sina studenter kunde han uppfattas som alltför knuten till en kommittékriminologi. Det var en tid då det inte alltid var så lätt att vara professor.

Men den institution som Knut lade grunden till har växt, är i dag mycket populär bland studenterna, deltar aktivt i samhällsdebatten och tror på en kunskapsbaserad kriminalpolitik. Arvet från Knut förs vidare.   

För Kriminologiska institutionen
Stockholms universitet

Janne Flyghed
Jerzy Sarnecki
Henrik Tham