Kursbeskrivning

Målet för kursen är att studenterna ska tillgodogöra sig grundläggande kunskaper om kriminologins utgångspunkter, begrepp och definitioner. Kursen omfattar teorier som rör brottslighet och åtgärder mot brott samt grundläggande metoder för att studera kriminologiska frågeställningar. Studenterna skall även tillgodogöra sig och värdera kriminologisk forskning samt kunna reflektera över och förhålla sig kritiskt till det de läst utifrån teoretiska, metodologiska och vetenskapsteoretiska utgångspunkter.

Kursen går på halvfart med start varje höst

All undervisning sker via Internet och en så kallad lärandeplattform (mondo.su.se). Undervisningen sker huvudsakligen genom studiebloggar och lärandedialoger. Stora delar av kursen handlar om egenstudier, men det förekommer även uppgifter som ska lösas i grupp (via nätet). Uppgifter kommer dock att sträcka sig under flera dagar och det kommer inte krävas att alla arbetar samma tider.

Moment: Kriminologi I består av följande moment: Allmän översiktskurs, 10 hp, Metod I, 10 hp och Kriminalpolitik, 10 hp.

Behörighet och urval

Särskild behörighet: Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a alt 2b alt 2c och Samhällskunskap 1b alt 1a1 + 1a2, (Områdesbehörighet 5 eller A5).
Urval: Betyg 47%, högskoleprov 33%, högskolepoäng 20%.
Anmälan: www.antagning.se

Allmän information

Kursansvarig: Kalle Tryggvesson
Kursplan: Kursplan för Kriminologi I, distans