På Stockholms universitet är alla ämnesråd en del av studentkåren. Ämnesråden har bildats av studenter, för studenter. Enligt studentkårens stadgar har ämnesråden till uppgift att ”tillvarata de studerandes intressen i utbildningsfrågor inom sitt område” samt att ”verka för gott kamratskap bland de studerande”. Det gäller förstås också för oss i KRÄM – Kriminologernas Ämnesråd. KRÄM ser som sin yttersta uppgift att verka som ett forum och samla upp idéer för att öka och stimulera studentinflytandet. KRÄM anstränger sig också för att arrangera många och spännande aktiviteter under varje termin.

Därutöver finns KRÄM representerade i institutionsstyrelsen (IS), det högsta beslutande organet på Kriminologiska institutionen. Där behandlas ärenden som rör institutionens verksamhet och det är KRÄM:s uppgift att närvara vid dessa möten och att belysa hur olika beslut påverkar eller kan påverka studenterna och deras intressen.

KRÄM är öppet för alla studenter vid kriminologiska institutionen och vi uppmuntrar studenter från utbildningens alla nivåer att gå med i vårt ämnesråd. Trots att vi är ett litet ämnesråd på en liten institution är vi en aktiv skara studenter som är engagerade i studentlivet och studentfrågor av alla slag. KRÄM är studenter som jobbar för studenternas bästa, och ämnesrådet är en stor resurs när det gäller att påverka utbildningens form. Ta tillfället i akt att förbättra Din egen och andras studiesituation!

Kontakta KRÄM via kramstockholm@gmail.com för information om nästa möte. Du är varmt välkommen!

Följ också KRÄM på Facebook!