Studieuppehåll

För att bli beviljad studieuppehåll på kurs/program måste särskilda skäl föreligga. Dessa finns reglerade i Högskoleförordningen 7 kap 33§:

"Särskilda skäl för att få fortsätta studierna kan enligt UHR:s föreskrifter (UHRFS 2013:3) vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter som t.ex. vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring eller studentfackliga uppdrag. Särskilda skäl kan också vara tidsbegränsad provanställning enligt 12 § lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktanställningar eller tjänstgöring i Försvarsmakten för den som är anställd som tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman enligt denna lag.”

Är du osäker om du uppfyller kraven för studieuppehåll kan du kontakta studentexpeditionen.

För att ansöka om studieuppehåll fyller du i följande blankett:  Ansökan om studieuppehåll (272 Kb)

Du kan scanna och maila din ansökan till studentexpeditionen@criminology.su.se eller skicka den till:

Studieadministratör
Kriminologiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Avslag på ansökan om studieuppehåll kan överklagas till Överklagandenämnden. Instruktioner om hur du går tillväga finns i den bidogade blanketten. 

Avbrott på kurs/program

Vill du göra ett tidigt avbrott (inom tre veckor efter terminsstart) kan du göra detta själv via Ladok. Klicka på den aktuella kursen/programemt du vill göra ett avbrott på och välj "Tidigt avbrott". Du kan då söka kursen/programmet på nytt via antagning.se vid ett senare tillfälle. Vill du göra ett avbrott på en kurs senare än tre veckor efter terminsstart skickar du ett mail till studentexpeditionen med ditt namn, personnummer och vilken kurs det gäller. Du kommer då inte kunna söka kursen på nytt, utan kan återuppta studierna i mån av plats.