Kommentator: Nina Törnqvist

Våld mot kvinnor i nära relation omtalas ofta som ett dolt våld, med höga mörkertal som följd, vilket kan ge en felaktig bild av problemet. Även om våldet sker bakom stängda dörrar utan några vittnen närvarande, äger det inte rum i ett socialt vakuum. Familj, släkt, vänner och grannar – en social struktur vi brukar beskriva som ett socialt nätverk – kan känna till våldet och respondera.

Vissa responser kan implicera ett kraftfullt motstånd mot våldet och leda till att det stoppas, andra responser kan bidra till att det vidmakthålls. Barnens motstånd mot våldet uppfattas inte sällan som något annat. Beroende på hur det uttrycks kan det uppfattas som depressivitet, aggressivitet eller koncentrationssvårigheter.

Textens empiriska underlag utgörs av intervjuer med medlemmar i ett nätverk bestående av 40 personer som alla kände till att en av kvinnorna blev utsatt för våld av sin sambo. I fokus för analysen är kvinnans barn. Genom att tillämpa social nätverksanalys och en narrativ analys behandlas frågor som:

  • Hur är barnen positionerade i det responderande nätverket?
  • Finns det några länkar i nätverket som barnen kan använda sig av för att bjuda motstånd, försöka undkomma eller söka stöd hos de vuxna och hos varandra?
  • Hur tas barnens responsberättelser omhand av de vuxna?

 

Arbetsseminarier är diskussioner kring ett textutkast skrivet av någon på institutionen. Texterna läses i förväg och kommenteras på seminariet. Om ni vill läsa texterna i förväg får ni kontakta seminarieansvarig som skickar texten om författaren tillåter det.