Kriminologiska institutionens avhandlingsserie nr. 30, 2012.

I Norden såväl som i hela EU finns tydliga tecken på att våld i arbetslivet ökade under 1990-talet. I Sverige har sedan 1980-talets början andelen som uppger att de utsatts för våld eller hot i arbetslivet ökat påtagligt, särskilt inom de kvinnodominerade välfärdsyrkena. Våld i arbetslivet har etablerat sig som en viktig fråga för arbetstagarnas intresseorganisationer och problemet tas ofta upp i media.

 

 
Våld i arbetslivet
 
 

 

Avhandlingens övergripande syfte är att studera omfattning och utveckling av våld i arbetslivet, hur det uppmärksammats samt vilka åtgärder som föreslagits . I de fyra delstudierna analyseras bland annat hur utsattheten för våld utvecklats i olika yrkesgrupper, hur problemet uppmärksammats i facklig press samt vilka åtgärder som föreslagits i arbetsskadeanmälningar av de utsatta själva.

 

Läs hela avhandlingen här.