Utredningens förslag var att ungdomsreduktionen ska slopas vid straffmätningen för samtliga brott som begås av lagöverträdare i åldersgruppen 18-20 år. Utkastets förslag innebär att en mer ingripande reaktion enbart införs vid allvarligare brottslighet: Ungdomsreduktionen slopas vid straffmätningen för allvarliga brott med ett minimistraff på fängelse i ett år. Denna begränsning i slopandet av ungdomsreduktionen är välmotiverad. Den nuvarande ordningen med straffreduktion för unga lagöverträdare och en successiv avtrappning av straffavkortningen upp till 21 års ålder menar vi dock fortsatt är motiverad. Det gäller även möjligheten att kunna använda ungdomspåföljder för 18–20-åringar och preskription för även allvarliga brott som begås av unga i denna åldersgrupp.

Kriminologiska institutionen avvisar förslaget om slopad straffreduktion för 18–20- åringar. Läs hela remissvaret här.