Forskarutbildningen innefattar fyra års heltidsstudier 240 högskolepoäng, varav 75 högskolepoäng består av kurser och 165 högskolepoäng består av ett självständigt vetenskapligt arbete/avhandling.

Möjlighet att söka till utbildning på forskarnivå i kriminologi sker genom utlysning vid ett eller två tillfällen per år. Sista ansökningsdag är vanligtvis 15 september. Platser tillsätts i den omfattning tillgängliga resurser medger.

I förekommande fall kan antagning till externfinansierade platser ske genom särskild utlysning på vårterminen med sista ansökningsdag 31 januari. Information om detta framgår av institutionens hemsida. Lediga doktorandpositioner utlyses/annonseras tre veckor före sista ansökningsdag.

Studieplanen för forskarutbildningen i kriminologi hittar du här:

Studieplan Forskarutbildning 2017 (268 Kb)

Kursutbud

Forskarutbildningens kursutbud sätts samman tillsammans med handledare. Kurser från Kriminologiska institutionens avancerade nivå likväl som kurser från andra institutioner kan ingå.

Under höstterminen 2018 erbjuder Kriminologiska institutionen en doktorandkurs med professor John Hagan.

Behörighet

För att kunna söka till forskarutbildningen krävs minst ett års studier (60 hp) på avancerad nivå.

Grundläggande behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfodringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller,
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Högskolan får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för tillträde till utbildningen på forskarnivå i kriminologi har den som:

  1. fullgjort fordringarna om minst 60 högskolepoäng i kriminologi på avancerad nivå eller för utbildningen på forskarnivå i kriminologi relevant ämne, varav minst 15 av högskolepoängen skall utgöras av examensarbete eller motsvarande självständigt arbete, eller
  2. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
  3. har tillräckliga kunskaper i svenska och/eller engelska för att kunna tillgodogöra sig utbildningen i kriminologi på forskarnivå.

Eventuell motsvarandebedömning av behörigheten görs av studierektor och forskarkollegiet, och beslut fattas av prefekt/institutionsstyrelse.

 

Riktlinjer samt doktorandhandbok

Samhällsvetenskapliga fakultetens riktlinjer för utbildning på forskarnivå samt doktorandhandboken finner du här.